PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tư DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH CHUYÊN HOÁ

1/ Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và biểu hiện của tư duy sáng tạo ở học sinh trung học phổ thông chuyên Thái Bình để đề xuất những biện pháp cần thiết nhằm rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học bài tập phần Hoá học đại cương; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài có nhiệm vụ làm rõ một số vấn đề sau:
– Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của tư duy, tư duy sáng tạo và năng lực tư duy sáng tạo.
– Nghiên cứu những biểu hiện của tư duy sáng tạo của học sinh và sự cần thiết phải phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông chuyên Thái Bình khi dạy học Hoá học.
– Đề xuất một số biện pháp cần thiết để rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông chuyên thông qua dạy học phần Hoá học đại cương.
3/ Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Tư duy sáng tạo trong quá trình dạy và học Hoá học đại cương.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Phát triển tư duy sáng tạo trong quá trình dạy và học Hoá học ở trường THPT Chuyên Thái Bình.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được hệ thống bài tập Hóa học đại cương phù hợp với đối tượng và phương pháp dạy học phù hợp sẽ phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông chuyên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học, theo yêu cầu của bộ môn và để học sinh có thể tự học.
5. Phạm vi nghiên cứu
– Hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh khi tiến hành dạy phần Hoá học đại cương tại trường THPT chuyên Thái Bình – tỉnh Thái Bình.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
-Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các tài liệu về giáo dục học, tâm lý học, các sách giáo khoa, sách bài tập, các tạp chí, sách, báo, đặc san tham khảo có liên quan
tới logic toán học, tư duy sáng tạo, năng lực tư duy sáng tạo, các phương pháp tư duy hoá học, các phương pháp nhằm phát triển và rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo hoá học cho học sinh phổ thông thông qua các bài tập Hoá học đại cương mang nhiều tính tư duy sáng tạo.
– Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Khảo sát tình hình dạy học, phân tích thực trạng và đề xuất nội dung và phương pháp rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông chuyên Thái Bình qua dạy học bài tập hoá học phần Hoá học đại cương.
– Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Triển khai các biện pháp đã đề ra qua một số giờ dạy thực nghiệm lớp chuyên Hoá. Trên cơ sở đó kiểm tra, đánh giá, bổ sung và sửa đổi để tăng thêm tính khả thi của các biện pháp.
– Phương pháp xử lí thông tin: Dùng thống kê toán học để định lượng kết quả nghiên cứu của luận văn.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
– Về lý luận:
Góp phần làm sáng tỏ nội dung phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông chuyên Hoá.
– Về thực tiễn:
+ Xây dựng một số biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập phần Hoá học đại cương.
+ Vận dụng các biện pháp trên vào thực tiễn dạy học bài tập phần Hoá đại cương cho học sinh phổ thông chuyên để đánh giá và cải tiến phương pháp.
Với hai đóng góp nhỏ trên, hy vọng khóa luận có thể là tài liệu tham khảo cho các
giáo viên trẻ mới vào nghề và các bạn muốn rèn luyện và phát triển năng lực tư duy
sáng tạo và giải tốt các bài tập phần Hoá học đại cương.
=> Link download https://tailieuchung.com/vn/c227_p1_lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n—b%C3%A1o-c%C3%A1o.html

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tư DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH CHUYÊN HOÁ
Scroll to top
You cannot copy content of this page