Bộ Tài Liệu 100 Câu Trắc Nghiệm Về Câu Hỏi Có Đuôi

Câu hỏi có đuôi là một dạng ngữ pháp trong tiếng anh giống như một dạng câu hỏi tu từ trong ngữ pháp tiếng việt bởi dạng câu hỏi này được chia ra thành hai loại là dạng câu hỏi thực sự thắc mắc và dạng câu hỏi dùng để khẳng định lại đáp án mà bản thân đã biết. Tuỳ vào dạng câu hỏi khác nhau mà cách pháp âm và ngữ điệu cũng khác nhau. Nếu bạn không nắm vững kiến thức ở dạng ngữ pháp này sẽ rất dễ dẫn đến những tình huống gây hiểu lầm trong giao tiếp.

Khái niệm cơ bản về câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi hay tag question có cấu trúc khá đặc biệt trong tiếng Anh, được hiểu là câu xác nhận/ câu bày tỏ dưới dạng một “câu hỏi nhỏ”. Chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi khi muốn yêu cầu một sự xác nhận nào đó, ví dụ như “Is that right?” hoặc “Do you agree?”. Những câu hỏi dạng này khá phổ biến trong tiếng Anh.

Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

You work at Starbuck, don’t you?

Câu trên có 2 phần, câu khẳng định (You work at Starbuck) và câu hỏi đuôi (don’t you?). Câu hỏi đuôi (tag question) chính là những câu hỏi nhỏ được đặt cuối một câu khẳng định.

Ví dụ khác:

He’s not coming with us, isn’t he?

⇒ Anh ấy sẽ không đi cùng với chúng ta, đúng không?

They were having breakfast when you arrived, weren’t they?

⇒ Họ đang ăn sáng lúc cậu tới, phải không?

Các dạng của câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi khẳng định

Hãy xem những ví dụ với câu hỏi đuôi khẳng định sau đây. Bạn sẽ thấy rằng hầu hết các trợ động từ (auxiliary) đều ở cấu trúc khẳng định, và để thành lập câu hỏi đuôi, chúng được lặp lại ở cuối câu và chuyển sang thể phủ định (thêm not).

Ví dụ:

You are late, aren’t you?

You do like play soccer, don’t you?

You like milk, don’t you?

They will go out, won’t they?

I can go out, can’t I?

We must finish this exercise, mustn’t we?

She should buy a new pair of shoes, shouldn’t she?

I am late, aren’t I?

John was in the bedroom, wasn’t he?

Chú ý:

– Cách dùng “do” để thành lập câu hỏi đuôi: Hãy nhớ rằng trong thì hiện tại đơn, “do/does” được sử dụng trong câu khẳng định và chúng ta có thể thêm hoặc không thêm “do/does” vào trong câu (You do like play soccer/You like milk). Tuy nhiên, chúng ta bắt buộc phải sử dụng “do/does” trong câu hỏi đuôi. Ở thì quá khứ, “do/does” chuyển thành “did”.

– Chúng ta có ngoại lệ như sau :Câu hỏi đuôi của “I am” là “aren’t I”?, không phải là “am not”.

Ví dụ: I am late, aren’t I. (Tôi bị trễ phải không)

Câu hỏi đuôi phủ định

Hãy xem những ví dụ sau với câu hỏi đuôi phủ định. Những động từ phủ định trong câu phủ định sẽ được chuyển thành thể khẳng định khi thành lập câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

You are not late, are you?

You don’t like play soccer, do you?

She doesn’t want to play games, does she?

They won’t go out, will they?

He can’t bring this heavy box, can he?

We mustn’t finish this exercise, must we?

She shouldn’t drive too slowly in the railway, should she?

John wasn’t in the bedroom, was he?

Bộ Tài Liệu 100 Câu Trắc Nghiệm Về Câu Hỏi Có Đuôi

Link download: https://drive.google.com/file/d/1bkabRlTADwuxAabT4MIgZWHB5qZJX0hs/view

Bộ Tài Liệu 100 Câu Trắc Nghiệm Về Câu Hỏi Có Đuôi
Scroll to top
You cannot copy content of this page