Kinh tế học : Phân loại thất nghiệp như thế nào?

Thất nghiệp có thể được chia thành các dạng sau:

  • Thất nghiệp tạm thời: do người lao động chuyển công tác hoặc chuyển nơi ở. Thất nghiệp tạm thời là thất nghiệp tự nguyện.
  • Thất nghiệp do cơ cấu: do cơ cấu ngành thay đổi (ngành này mở rộng trong khi ngành kia thu hẹp…). Thất nghiệp do cơ cấu cũng là thất nghiệp tự nguyện.
  • Thất nghiệp chu kỳ: xảy ra theo sự đi xuống của chu kỳ kinh tế. Thất nghiệp chu kỳ còn được gọi là thất nghiệp do thiếu cầu hay thất nghiệp theo lý thuyết Keynes và là thất nghiệp không tự nguyện.
Kinh tế học : Phân loại thất nghiệp như thế nào?
Scroll to top
You cannot copy content of this page